หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ  
โครงสร้างการดำเนินงาน  
ผู้บริหาร  
บุคลากร  
ข่าวสารองค์กร
ข่าวผู้บริหาร  
จดหมายข่าว  
ข่าวทุนวิจัย  
ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา  
รางวัลเชิดชูเกียรติ  
งานวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม
กลุ่มวิจัย  
ฐานข้อมูลนักวิจัย  
ความร่วมมือหน่วยงาน ในประเทศ  
ความร่วมมือหน่วยงาน ต่างประเทศ  
ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมเอกชน  
การบริการวิชาการ
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบ
     
อ.ดร. อารัมภ์ กาวีวงศ์
Dr. Aram Kawewong
Department of Computer Engineering,Faculty of Engineering, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200
Tel: 66-53-942-024
Fax: 66-53-942-072
E-mail: aram@eng.cmu.ac.th
Website: Website
EDUCATIONAL BACKGROUND
AWARDS
PUBLICATIONS
RESEARCH GRANTS
PATENTS AND PETTY PATENTS
OVERSEAS LINKS
INDUSTRIAL LINKAGES
 

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-941915 โทรสาร 053-941915 E-mail: materialcmu@gmail.com
Produced by
  
Copyright 2010 Materials Science Research Center, MSRC All rights reserved.